28 Σεπτεμβρίου 2015, ΑΘΗΝΑ
Παρουσίαση προγράμματος ΥΔΡΙΑ, της πρώτης μελέτης για την υγεία και τη διατροφή του πληθυσμού στην Ελλάδα

Διατροφικές οδηγίες για ενήλικες στην Ελλάδα

Προτάσεις για τη διατροφή σας

ΣΚΟΠΟΣ


Το πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ στοχεύει στην αποτύπωση της κατάστασης υγείας, των διατροφικών επιλογών και των συνηθειών διαβίωσης του πληθυσμού στην Ελλάδα με γνώμονα τη βελτίωση των πολιτικών προαγωγής και προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Συγκεκριμένα, σκοπός του προγράμματος ΥΔΡΙΑ είναι:

 1. Η συλλογή υψηλής ποιότητας δεδομένων, από αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού για την υγεία, τη διατροφή και τις συνήθειες διαβίωσης, τα οποία θα είναι συγκρίσιμα σε διεθνές επίπεδο.

 2. Η άντληση πληροφοριών για σημαντικούς δείκτες υγείας του πληθυσμού, με τις οποίες θα ενημερωθεί και θα εμπλουτιστεί ο Υγειονομικός Χάρτης του Υπουργείου Υγείας.

 3. Η αξιοποίηση των πληροφοριών για την υγεία, τη διατροφή και τη διαβίωση του πληθυσμού στη διαμόρφωση και αξιολόγηση δράσεων προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

 4. Η εδραίωση ενιαίου δικτύου, βασισμένου στα Κέντρα Υγείας, για τη διαχρονική συλλογή δεδομένων υγείας, διατροφής και διαβίωσης.

Παράλληλα, το πρόγραμμα εξυπηρετεί και τους ακόλουθους επιμέρους στόχους:

 1. Αποτύπωση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού μέσω της καταγραφής δεικτών υγείας κατά ηλικιακή ομάδα, φύλο και κοινωνικοοικονομική κατάσταση και υπολογισμός του επιπολασμού χρόνιων νοσημάτων ή καταστάσεων (π.χ. υπέρταση, παχυσαρκία).

 2. Πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης της υγείας του πληθυσμού, βασισμένη σε δεδομένα που σχετίζονται με παράγοντες κινδύνου.

 3. Καθορισμός διαφοροποιήσεων και ανάλυση ανισοτήτων όσον αφορά την υγεία διαφόρων πληθυσμικών ομάδων.

 4. Αξιολόγηση προγραμμάτων προαγωγής υγείας και στρατηγικών ελέγχου των παραγόντων κινδύνου.

 5. Εκτίμηση των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών περίθαλψης.

 6. Διαμόρφωση στρατηγικής για την διενέργεια επιδημιολογικών μελετών και δράσεων προαγωγής υγείας.

 7. Διαμόρφωση προτάσεων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, την επιτήρηση και βελτίωση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού, τη μείωση του κόστους περίθαλψης και την εξομάλυνση των ανισοτήτων στην υγεία του πληθυσμού της χώρας.

© 2013 ALL RIGHTS RESERVED

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 28/06/2013
Αυτός ο ιστότοπος έχει παραχθεί για τις ανάγκες του «ΥΔΡΙΑ: πρόγραμμα και στοχευόμενη δράση για την υγεία και τη διατροφή του Ελληνικού πληθυσμού: ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας και αποτύπωση» και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συντακτών του. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως θέσεις του Υπουργείου ή της Επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο, ούτε αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών.