28 Σεπτεμβρίου 2015, ΑΘΗΝΑ
Παρουσίαση προγράμματος ΥΔΡΙΑ, της πρώτης μελέτης για την υγεία και τη διατροφή του πληθυσμού στην Ελλάδα

Διατροφικές οδηγίες για ενήλικες στην Ελλάδα

Προτάσεις για τη διατροφή σας

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΙΑ

Πρόκειται για πανελλαδικό πρόγραμμα, το οποίο εξετάζει με προτυποποιημένες διαδικασίες την υγεία και τη διατροφή του πληθυσμού στην Ελλάδα.

Η αποτύπωση της κατάστασης της υγείας, των ατομικών χαρακτηριστικών, των διατροφικών επιλογών, των συνηθειών διαβίωσης (όπως οι καπνιστικές συνήθειες και η σωματική δραστηριότητα) καθώς και η διερεύνηση της σχέσης των παραγόντων αυτών με τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα του πληθυσμού μπορεί να αναδείξει πολλές πτυχές της υγείας των ατόμων και των δυνατοτήτων προστασίας της. Η αποτύπωση αυτή προϋποθέτει συλλογή δεδομένων από αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού μέσω ερωτηματολογίων καθώς και μετρήσεων σωματομετρικών χαρακτηριστικών, αρτηριακής πίεσης και εργαστηριακών δεικτών αίματος. Παράλληλα, η προτυποποίηση των διαδικασιών συλλογής των δεδομένων είναι απαραίτητη για την διεξαγωγή διαχρονικών και διακρατικών συγκρίσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας (Ε.Ι.Υ., www.hhf-greece.gr) πραγματοποιεί το πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ, την πρώτη προσπάθεια αποτύπωσης της Υγείας και της Διατροφής στην Ελλάδα, με τη συνεργασία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, www.keelpno.gr).

Το πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ βασίζεται στα πρότυπα της Πανευρωπαϊκής Έρευνας Υγείας (European Health Examination Survey, www.ehes.info) και στην εμπειρία που αποκτήθηκε από την προκαταρκτική φάση του προγράμματος την περίοδο 2009-2011.
(www.hhf-greece.gr/ehes_GR.html).

Το πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ έχει λάβει στήριξη μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από το Υπουργείο Υγείας.


© 2013 ALL RIGHTS RESERVED

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 28/06/2013
Αυτός ο ιστότοπος έχει παραχθεί για τις ανάγκες του «ΥΔΡΙΑ: πρόγραμμα και στοχευόμενη δράση για την υγεία και τη διατροφή του Ελληνικού πληθυσμού: ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας και αποτύπωση» και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συντακτών του. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως θέσεις του Υπουργείου ή της Επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο, ούτε αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών.